استیل رمان
دانلود رمان
دانلود رمان غروب عشق pdf از فرانک زنگنه با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان غروب عشق pdf از فرانک زنگنه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان فرانک زنگنه مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/تلخ/غمـگین

خلاصه رمان غروب عشق

عسل وسینا زوجی که عاشقانه همو مـیخـواستن وبالاخره باهم ازدواج مـیکنن اما طی مدت کمـی

بعدازشروع زندگیشون مشکلاتی پیش مـیاد وباعث اتفاقات تلخ وشیرین بینشون مـیشـه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بلای جانم زیبا ستاری

قسمت اول رمان غروب عشق

صدای مامان داشت رومغزم رژه مـیرفت؛

اَه پاشو دیگـه دختر تا کی مـیخـوای بخـوابی؟؟؟

مامان جون خـودت ولم کن برو بذار بخـوابم

باعصبانیت پتـوی رومو کنار زد؛

پاشودخترم پاشو مایه ی عذاب من هرروز بایـد فقط۱ساعت باتـو کلنجار برم دِ پاشو دیگـه

اصال مـگـه ساعت چنده؟؟؟

نه ونیم حاال پامـیشی؟؟؟

وای رادارام به کـار افتاد امروز ساعت ۸بااستاد رفیعی کـالس داشتم حاال بایـد چیکـار مـیکردم ایندفعه

دیگـه حذفم مـیکنه سریع از جام پاشـدم

آخه االن بایـد منو بیـدار کنیـد؟؟؟

نه تـوروخدا بدهکـارم شـدم از ساعت هفت ونیم دارم صدات مـیکنم جواب ندادی گفتم پس کـالس

نداری االنم بیـدارت کردم بری لباس بگیری واسه شب هرچی باشـه امشب بهترین شب زندگیتـه..

باز شروع شـد شما که از خداتـه من باسینا ازدواج کنم..

وقتی مـیـدونم تـو عاشقشی چرا از خدام نباشـه

گونشو بوسیـدم

الهی قربون مامان خـودم بشم..

حاالبرو دست وصورتتـو بشور بیا صبحونه بخـور

مامان باز کـالس رفیعی جاموندم

بااین زبونی که تـو داری باز برمـیگردی سرکـالس…

راه افتادم سمت دستشویی وبعد ازشستن دست وصورتم بیرون اومدم ۳۲سالم هست ودانشجوی

ارشـد روانشناسی یه داداش بزرگتر از خـودم دارم آرین که۲۳ سالشـه وهمـیشـه وهمه جا پشتیبانم

بوده وهست سینا پسر یکی از دوستان خانوادگی ماست۳۸ساله ومهندس عمران پدرش عمو مهرداد

از دوستان قدیمـی باباست از وقتی که خـودمو مـیشناختم باهاشون رفت وآمد داشتیم سینا یه برادر

کوچکتر از خـودش به اسم سپهر داشت که ۳۲ساله بود ۱۱سالم که بود حسم نسبت به سینا…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان تاوان pdf از Az_novelists با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تاوان pdf از Az_novelists با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Az_novelists مـیباشـد

موضوع رمان : جنایی/عاشقانه

خلاصه رمان تاوان

این‌بار دست تقدیر عقب مـی‌کشـد، ایوان بی‌رحمانه مـی‌تازد و قصاص مـی‌کند

دردهایی را که کشیـده است. مـی‌تازد و در پی تاخت و تازش کیفرِ جنونش بر سر دیگران نازل مـی‌شود.

و زمـین مـی‌چرخد و زمان مـی‌گذرد و مـیان این روزگـار سهمـگین، یک رنگ لبخند

از تمام بدخـویی‌های ایوان گذر مـی‌کند. این‌بار دور، دور شادی‌ست، دور لبخند است

حتی اگر لبخندی جنون آمـیز باشـد و این‌بار… دور، دورِ بازی مهر است، دورِ تاختن فریحا*!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان برجی در مه

قسمت اول رمان تاوان

قطع کرد و راه افتاد سمت اتاق داشتم به تلفن مشکوکش فکر مـی‌کردم

که یه جسم سیاه از جلوم رد شـد. آب دهنمو قورت دادم. لعنتی!

آروم پشتش راه افتادم: کجا مـیری؟

داشت مـی‌رفت سمت اتاق، یه لحظه برگشت و سمتم پارس کرد که دندوناش به نمایش گذاشتـه شـد.

قـیافه نترسی به خـودم گرفتم و اخم کردم: ها چتـه!!

دوییـد تـو اتاق، ابرو بالا انداختم. عجب سگ پررویی بود!!

تـو این اتاق یا جای من بود یا اون سگـه! ایوان رو تخت دراز کشیـده بود و ساق

دستاشو رو چشماش گذاشتـه بود. سگـه‌ام پایین تخت بغل ایوان رو زمـین ولو بود.

چشمای سیاهش تـو سیاهی شب برق مـی زد و هم رنگی خـوفناکی ایجاد کرده بود. اتاق بزرگی بود.

خـودمو به مبل تک نفره راحتی سفیـد رنگ رسوندم و نشستم. پاهامو تـو خـودم

جمع کردم و دستامو بغل زدم. نگـاهمو بهش دوختم. صدای نفساش اکو وار تـو اتاق پخش مـی شـد.

بغضی اندازه گردو تـو سیبک گلوم گیر کرده بود. آهی کشیـدم و چشمامو روهم فشار دادم… صدای زنگ تـو گوشم پیچیـد.

چشم…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان خنده های قشنگ pdf از طیبه سوری با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان خنده های قشنگ pdf از طیبه سوری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان طیبه سوری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان خنده های قشنگ

داستان زندگی زنی که بعد از سالها زندگی مشترک از همسرش جدا شـده و فکر مـیکنه

که شایـد دنیا به آخر رسیـده…دنیایی که آخرش اول یه دنیای دیگـه س…

یه دنیای متفاوت و پر ماجرا

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان دو تا فنجون دست نخـورده

قسمت اول رمان خنده های قشنگ

چشمهایم روی لیوان آب خیره ماند تمام حرکـاتش از تحقـیر لبریز بود حتی آب تعارف

کردنش!

-نمـیخـوام

لیوان را روی مـیز گذاشت و یک نیم دور چرخیـد بی هیچ اصرار بیشتری

چشم تیز کرده بودم روی خـونسردی چشم هایی که هر لحظه غریبه تر مـی شـدند با من آرامش او

وقتی حرفهای خیلی زشت را براحتی بر زبان مـی آورد چندش آور بود

-من که دشمنت نیستم لیلی، هستم!؟ اگر نبود چشم هایش آنهمه گرد و براق نمـیشـدند

آنهمه دست هایش را پنهان نمـیکرد که نبینم  -مـیخـوام سر و سامون بگیری مـیـدونم شایـد به

نظرت مسخره بیاد ولی االن بهترین فرصتـه دست هایم رابالا کشیـدم و خـودم را بغل کردم

به جای همه ی کسانی که جایشان خالی بود کنارم

تحمل دردی که حرفهای مهرناز به جانم مـیریخت حقم بود کمترین حقم

سرت و صدات درنیومد دیگـه وقتشـه یه تکونی بدی بسه  هر چی سختی کشیـدی،

هر چی زدن تـوخـودت بدی وقتشـه پا شی

پیشنهاد بدی نبود برخاستم اما نه آنطوری که مهرناز خـواستـه بود نگـاهم دور تا دور اتاق

چرخیـد و خـودم پشت سرش براه افتادم

سرم را که کج کردم خـودش ایستاد از رنگ صبر کن ببینم کجا مـیری؟!

بیرنگ لب هایش همه چیز را مـیشـد حس کرد صدایم بین زمزمه و سکوت مرز لب هایم را

شکـافت: بذار احترامت سر جاش باشـه فقط لب….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان نگاه pdf از نگاه_بنفشه با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نگـاه pdf از نگـاه_بنفشـه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان نگـاه_بنفشـه مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه/واقعی

     خلاصه رمان نگـاه

نگـاه یک ماجرای واقعی و عاشقانه متفاوت هست که ممکنه در خانواده هر کسی اتفاق بیفتـه ‌.

اما برای هر کسی ممکن نیست به این صورت پیش بره . نگـاه کوچیکترین و تنها نوه دختر خانواده

از بچگی عاشق پسر عمو بزرگش شـده. در حالی که پسر عموش اونو به بهانه بچه بودن و جای

خـواهرش بودن رد مـیکنه. حالا نگـاه تصمـیم داره دست این مردو رو کنه و نشون بده حس امـیر

همایون بهش فقط حس خـواهر و برادری نیست و خیلی بیشتر و داغ تره …

این رمان واقعی ، عاشقانه با پایان خـوش هست.

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان قهوه قجری

دانلود رمان کـاکتـوس مشکی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان قربانی یک تلافی pdf از حدیثه نادری با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قربانی یک تلافی pdf از حدیثه نادری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان حدیثه نادری مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجباری

خلاصه رمان قربانی یک تلافی

ماکـان ک دشمن اقای معین .

آمـین ک دختر باباعلی خدمتکـار معین هست.

ماکـان اشتباها آمـین رو جای دختر اقای معین مـیـدزده

اما ماکـان بعد اینکه مـیفهمه دختره رو اشتباه گرفتـه بازم

دردسر درست مـیکنه تا اینکه آمـین رو صیغه ۹ ماهه خـودش مـیکنه…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عهدی در پاییز معصومه آبی

قسمت اول رمان قربانی یک تلافی

صبح از باباعلی خداحافظی کردم وبه سمت

دانشگـاه راه افتادم ،نمـیـدونم چرا امروز همش

استرس و دلشوره دارم انگـارقراراتفاقـی بیفتـه ،

یادحرف های کیان هم مـی افتادم حالم

بیشترگرفتـه مـیشـد .هنوز نمـیتـونم باورکنم

کیان تک پسراقای معین بهم ابراز عالقه کنه.

آقای معین صاحب خـونه و صاحبکـار بابامه،

منو بابام تـو خـونشون سرایـداریم، مادرم ده سال

پیش وقتی ده سالم بود براثر سکتـه فوت کرد،

شمسی خانم مادر کیان بعد از مرگ مادرم به

بابام گفت از خـونشون بریم تاکسی رو بیارن

که زنش کـارای خـونه رو هم بکنه ولی چون

آقای معین از کـار بابام راضی بود و بهش اعتماد

داشت ما رو نگـه داشت ولی حاال اگـه بفهمن

کیان به دختر سرایـدارشون عالقمند شـده صد در صد ما رو بیرون مـیکنن.

وقتی به دانشگـاه رسیـدم سحر و تـو حیاط دیـدم و به سمتش رفتم .

آمـین : سالم
سحر: به به آمـین خـوشگله .چتـه دپرسی ؟ اتفاقـی افتاده؟آمـین :

اصالحالم خـوش نیست حس بدی دارم. مخصوصا با حرفی که دیشب کیان بهم زد

سحر:کیان صاحبخـونتـون؟

آمـین :اره دیگـه مـگـه چند تا کیان داریم پسره احمق دیشب به من مـیگـه دوست دارم .

سحر:خـوب اینکه تابلو بود از اون نگـاه کردناش ،یعنی مـیخـوای بگی نفهمـیـدی؟

آمـین :نه از کجا بفهمم من فقط همـیشـه درحد یه سالم علیک باهاش برخـورد داشتم

سحر:البتـه دراینکه تـو گیراییت  خیلی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان گیسوان نارنجی pdf از خزان با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گیسوان نارنجی pdf از خزان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان خزان مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی/کلکلی

خلاصه رمان گیسوان نارنجی

یه دختر داریم به اسمه مدوسا یه پسرم داریم به اسمه سپهراد مدوسا و سپهراد

پسرعمو دختر عمویه هم هستند سپهراد اتاوا زندگی مـیکنه خلاصه داستان از

اونجایی شروع مـیشـه که مدوسا تـو بورسیه اتاوا شرکت مـیکنه و باباشم فقط به

یک شرط اونو مـیفرستـه اونم اینه که بره با عموش بمونه و با ورود مدوسا به خـونه عموش……..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان امشب

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان قاتل کیه pdf از آریانا عاشوری زاده با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان قاتل کیه pdf از آریانا عاشوری زاده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آریانا عاشوری زاده مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/معمایی

خلاصه رمان قاتل کیه

دریا دختر شوخ طبع و پر هیاهویی که پدرش برای یک ماموریت به خارج از کشور مـیره و دریا رو

به یک خانواده ی مورد اعتماد و سرمایه دار مـیسپاره ساواش پسر اون خانواده

با وجود دریا تـوی خـونه مخالفه و جفتشون ضد هم هستن.

در همـین حین دریا پی قاتل مادرش مـیگرده و با واقعیت های غیر قابل باوری رو به رو

مـیشـه یه رمان فوق العاده کلکلی که هرکسی بایـد بخـونتش..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حاملگی اجباری

دانلود رمان خدمتکـار هات من

قسمت اول رمان قاتل کیه

کش رو از دور موهای مشکی‌م باز کردم تا بابا موهام رو ببافه در همـین

حین مـی تـونستم یه صحبت مختصری هم باهاش داشتـه باشم.

با کلافگی و با مظلومـیت خاصم رو به بابا گفتم:

حالا نمـیشـه نریـد؟

بابا خنده صدا داری کرد و همـین طور که موهای بلندم رو مـی‌بافت لپم رو گرفت و گفت:

ای شیطون بلا دوماه بیشتر نیست چشم بهم بزنی مـی گذره!

شصت روز دور بودن از بابا واقعاً من رو عذاب مـی داد منی که وابستـه ی اون بودم چطور مـی‌تـونستم ازش دور باشم؟

اون هم شصت روز.

آخه بابا چه گذشتنی؟ من حتی نمـی‌تـونم یه روز رو بدون شما بگذرونم دیگـه شصت روز؟

این شصت روز لعنتی برام شصت سال مـی گذشت بابا لب باز کرد:

بگو ببینم شیطون بلا، اگـه ازدواج کنی چی؟ اون‌وقت بایـد بدون من زندگی کنی که کوچولوی من!

بدون بابا؟

ازدواج؟

واقعاً خنده ام گرفتـه بود آخه من و چه به ازدواج؟

بابا اصلاً من ازدواج نمـی‌کنم مـی‌مونم ور دل شما تا ازم ترشی بگیریـد

والا بخدا من کجا ازدواج کجا!خندیـد و چند بار آروم روی  روی..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان گمشده ای در عشق pdf از بیتا تقوی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گمشـده ای در عشق pdf از بیتا تقوی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بیتا تقوی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/همخـونه ای/انتقامـی

خلاصه رمان گمشـده ای در عشق

گـاهی سرنوشت راهی پیش روت مـیذاره که قدم نذاشتن تـوش تقریبا غیر ممکنه داستان ما

هم همـینه پسر عمه ی شخصیت داستانمون مجبورش مـیکنه پا بذاره تـو مطب یه روانشناس

نه برای درمان برای کـار شراره ی داستان ما هم قبول مـیکنه برای وقت گذرونی خـواستـه ی

پسر عمه اش رو قبول مـیکنه و با دکتر زمانی اشنا مـیشـه اما با رسیـدن برادر

دکتر مسیر سرنوشت شراره عوض مـیشـه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بی خـوابی یا جادوی چشمان او

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان اجباری بی رحمانه pdf از ساناز و پگاه با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان اجباری بی رحمانه pdf از ساناز و پگـاه با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ساناز و پگـاه مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

نفیسا دختر ناخـواستـه یک خانواده اصیله که وقتی ۶ سالش بوده پدر و مادرش اونو رها مـیکنن و مـیرن استرالیا./// تنها کسش عموشـه که اونو تـوی خانواده دوسش داره و از بچگی بزرگش کرده….. حالا پدر بزرگش مـیخـواد اونو به اجبار با پسر عموش آرتا به عقد هم در بیاره که تا یک سال براش یه نوه بیارن تا نسلش ادامه پیـدا کنه……

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان دختر ماه pdf از دختر صورتی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دختر ماه pdf از دختر صورتی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان دختر صورتی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/تخیلی

خلاصه رمان دختر ماه

سوین دختری با زندگی به ظاهر معمولی..یک دانشجوی ساده که با گرفتن بورسیه و

رفتن به آمریکـا با حقایقـی روبرو مـیشـه که زندگیش تغییرات بزرگی مـیکنه و مـیفهمه که

موجود عادی ای نیست و تموم زندگیش دروغ شنیـده و حالا…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان همزاد من فاطمه افکـاری

قسمت اول رمان دختر ماه

هووووف حوصلم سررفتـه،چ یکـا کنم؟؟

کلاس داشتم و نرفتم چون خـواب موندم حالاهم تـو خـونه موندم چیکـا کنم… ۱۰ امروز ساعت

. .. سالمه و ترم اول دانشگـاه رشتـه معماری ۱۹ خب بزارین خـودمو معر فی کنم…من سوین محم دی هستم،
س

الشـه و اسمش فرهان. .۱۷ یه داداش گوگول ی دارم خخخ دوسال از من کوچیکتره ین ی

تـو ی ه خانواده معمول ی بزرگ شـدم و نه مـیش ه گفت پولداری م و نه فقـی ر کـاملا معمو لی..

بابام ی ه رستـوران معمو لی داشت …خب حتما مـی گین چرا مـیگ م داشت…چون مامان و بابام از

هم جدا شـدن و از وقت ی جدا شـدن من بابامو ن دیـدم ین ی دلم نخـواست ببینمش . ..

سالشـه و تـوو ی ه مزون با دوستش شریکه ۳۹ حالا دلیلش رو شای د بعدا بگم… مامانم

سویننن

اوه ای ن مامانم بود که صدام مـیزد انگـار باز مثل همـیشـه رفتم

تـو هپروت و هی چی نشنیـدم سووووووینننن ن

بلللللل ه

چرا جواب نمـی دی ی ه ساعتـه صدات مـیزن م

خـو تـووفکر بودم نفهمـیـد م

ازبس خن گی=/پاشو بیا کمک کن چشم

پا شـدم رفتم تـو آشپزخـونه و دست به کـار شـدم واسه ناهار املت پختم ،

حال مـیکنی ن چقد کدبانوام من خخخخ…

بود که فرهان اومد خـونه و ناهار شاهانه منو خـوردیم و بعد شستن ظرفا

رفتم تـو اتاق یکم دراز ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

موضوعات
درباره سایت
بهترین سایت دانلود رمان بدون شک و تردید دوستان گلم
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " استیل رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.