خرید بازی کامپیوتر انحراف منابع مالي در بنگاه‌هاي زودبازده

نتايج طرح آمارگيري مشتمل بر 4 هزار طرح بنگاه‌هاي زودبازده با تسهيلات بالاتر از 10 ميليون تومان، نشان دهنده آن است که 7/79 درصد بنگاه‌ها فعال بوده و 5/9 درصد از کل طرح‌ها نيز غيرفعال محسوب شده‌اند. همچنين 3/8 درصد از کل بنگاه‌ها (مشتمل بر 334 بنگاه از کل 4000 بنگاه) به عنوان انحراف منابع مالي تلقي مي‌شوند که 5/2 درصد آنها تسهيلات دريافتي را صرف ساخت وساز مسکن کرده‌اند و 8/5 درصد نيز بنگاه‌هايي بوده‌اند که اصولاً مشاهده نشده‌اند و اساساً وجود خارجي نداشته‌اند.

به گزارش «سرمايه» به نقل از مرکز پژوهش‌هاي مجلس، حجم تسهيلاتي که به عنوان انحراف منابع مالي قلمداد مي‌شود 9/446 ميليارد ريال است که نسبت به کل تسهيلات سرمايه ثابت 6/8 درصد است. ضمن اينکه انحراف منابع مالي در مورد سرمايه در گردش با انجام طرح‌هاي آمارگيري قابل برآورد نيست و براي محاسبه آن نيازمند نظارت حقوقي، بانکي و حسابرسي از دفاتر است. طبق اين بررسي اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهدشده، 2/48 درصد و درصد تحقق اشتغال تثبيت شده (بيمه شده) به تعهد تثبيت اشتغال، 4/72 درصد بوده است.

در حالي که محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي سال گذشته اعلام کرد 58 درصد تسهيلات بانک‌ها به سمت فعاليت‌هاي بازرگاني، واسطه‌اي و خريد و فروش انحراف دارند و به سمت توليد هدايت نمي‌شوند، اعلام نتايج بررسي‌هاي اخير نيز نشان مي‌دهد که در بنگاه‌هاي زودبازده نيز انحراف‌هاي متفاوتي در استفاده از منابع وجود داشته و آمار نتايج آخرين بررسي‌ها گوياي اين واقعيت است که حدود 52 درصد از اهداف اشتغالزايي اين بنگاه‌ها محقق نشده است. دولت نهم از ابتداي فعاليت خود مانور تبليغاتي گسترده‌اي را در رابطه با اين طرح آغاز کرده بود و احمدي نژاد رئيس جمهوري اعلام کرده بود هشت درصد از کل منابع بانک‌ها به اين طرح‌ها اختصاص يافته است. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز ادعا کرده بود ميزان انحراف اين بنگاه‌ها به لحاظ ارزش کلي تسهيلات پرداختي بسيار کم بوده است. اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اعلام نتيجه آخرين بررسي‌هاي خود در مورد عملکرد آيين نامه تشکيل بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده گزارش داد براساس اين بررسي اشتغال محقق شده نسبت به اشتغال تعهدشده، 2/48 درصد بوده است.

آمار‌ها نشان مي‌دهد از اسفندماه 84 تا پايان فروردين ماه امسال، يک ميليون و 110 هزار و 721 طرح در قالب بنگاه‌هاي کوچک زودبازده به بانک‌ها معرفي شده که شامل طرح‌هاي کشاورزي، صنعت و معدن، خدمات، گردشگري، خوداشتغالي و بخشي نيز مربوط به سرمايه در گردش بنگاه‌ها است. بر اساس اين گزارش از ميزان طرح‌هاي معرفي شده به سيستم بانکي براي دريافت تسهيلات،
3 ميليون و 168 هزار و 545 اشتغال جديد برآورد شده است به نحوي که اين ميزان ايجاد اشتغال نياز به بيش از 64 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي دارد ولي آمار عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهيلات زودبازده نشان از پرداخت رقم بيش از 20 هزار ميليارد تومان دارد. از تعداد طرح‌هاي معرفي شده به سيستم بانکي تاکنون 925 هزار و 231 طرح مورد بررسي واقع شده که از اين ميزان 748 هزار و
966 طرح در بانک‌ها تاييد شده است و 167 هزار و 665 طرح نيز توسط سيستم بانکي فاقد ارزش اقتصادي تشخيص داده شده و رد شده‌اند.

دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به طرح آمارگيري تابستان 1387 از بنگاه‌هاي زودبازده، اعلام کرد: تسهيلات پرداختي به اين بنگاه‌ها در سامانه آماري وزارت کار و امور اجتماعي، به سه طبقه طرح‌هاي کمتر از 10 ميليون تومان، طرح‌هاي 10 ميليون تا 50 ميليون تومان و طرح‌هاي 50 ميليون تومان به بالا تقسيم شده است. بررسي به عمل آمده نشان مي‌دهد 69 درصد از تعداد کل طرح‌ها را که بالاترين سهم از کل طرح‌ها را شامل مي‌شود تسهيلات خوداشتغالي در برگرفته است و حال آنکه از نظر حجم تسهيلات دريافتي، فقط 4/9 درصد از کل تسهيلات پرداخت شده شامل اين بخش مي‌شود و لذا کليه تسهيلات پرداختي کمتر از 10 ميليون تومان (اعم از خوداشتغالي و غيرخوداشتغالي) از جامعه آماري مورد نظر کسر و صرفاً طرح‌هاي با تسهيلات دريافتي بالاتر از 10 ميليون تومان براي نمونه گيري انتخاب شده است. حجم تسهيلات دريافتي طرح‌هاي واقع در محدوده 10 ميليون تا 50 ميليون تومان 2/11 درصد و حجم تسهيلات دريافتي از 50 ميليون تومان
به بالا 4/79 درصد از کل تسهيلات اختصاص يافته به بنگاه‌هاي زودبازده را در برمي گيرد.

نتايج و يافته‌هاي آماري و اطلاعاتي از بنگاه‌هاي زودبازده (چه در سطح کلان و چه در سطح نمونه گيري) با محدوديت‌هايي روبه رو است و اينگونه طرح‌هاي آمارگيري، اصولاً در حين اجرا نمي‌تواند پاسخگوي برخي از حوزه‌هاي چالشي باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد احتمال دارد متقاضيان بعد از دريافت تسهيلات، بخشي را در بنگاه و بخش ديگري را خارج از اهداف طرح مصوب (بنگاه) هزينه کرده باشند و رويت اسناد و مدارک آن هم توسط پرسشگران نمي‌تواند استنادي براي حصول اطمينان باشد. همچنين در بسياري از موارد، تشخيص و شناسايي بسياري از دستگاه‌هاي فني و مهندسي و تخصصي به ويژه ماشين آلات کشاورزي، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و مهندسي به خصوص آشنايي و شناخت نام تجهيزات پيچيده و تخصصي پزشکي در بنگاه‌هاي بهداشتي – درماني، بي ترديد براي پرسشگران امکان ندارد. در اين حالت، رويت فاکتورها و اسناد و مدارک به لحاظ عدم آشنايي با نام و عملکرد اين دستگاه‌ها نمي‌تواند شبهه انحراف منابع مالي (تسهيلات) را برطرف سازد. از طرف ديگر اعزام کارشناسان متخصص در هر حوزه فعاليت به همراه پرسشگران مقدور نيست.

در همين حال حجم تسهيلات سرمايه ثابت 78 درصد و تسهيلات سرمايه در گردش 22 درصد است اما امکان مطابقت اسناد و فاکتورها در بنگاه‌هاي دريافت کننده تسهيلات سرمايه در گردش با آنچه که تسهيلات را مصرف آن کرده‌اند، وجود ندارد. به عنوان مثال تسهيلاتي که برخي از بنگاه‌هاي کشاورزي بابت پرواربندي، خريد علوفه، خريد دام و نظاير آنها دريافت کرده‌اند با توجه به مصرف علوفه، فروش دام و امثال اينها امکان رويت موارد کاربرد را کاهش مي‌دهد، لذا امکان مطابقت فاکتورها و اسناد ارائه شده با شواهد موجود، ميسر نيست. در چنين شرايطي احتمال استفاده از اسناد جعلي و فاکتورسازي (نظير فاکتورهاي پيش خريد) از سوي تعداد قابل توجهي از کارفرمايان را نيز نمي‌توان کتمان کرد.
ميزان اشتغال موجود و اشتغال ايجادشده نيز در زمره مواردي است که متکي بر اظهارات کارفرمايان يا مديران بنگاه هاست و طبعاً در اين مورد پرسشگران به انجام سرشماري مبادرت نمي‌کنند. معمولاً کارفرمايان براي توجيه اشتغال زايي تسهيلات دريافتي، علاوه بر فهرست بيمه شدگان، آماري نيز از شاغلين غيربيمه‌اي ارائه مي‌کنند و چون پرسشگران، مامور سرشماري نيستند، صحت و سقم آمارهاي ارائه شده، (غير از بيمه شدگان) جاي ترديد دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ارزيابي عملکرد آيين نامه بنگاه‌هاي زودبازده، نيازمند يک نوع نظارت حقوقي، حسابرسي و بانکي است و اين ارزيابي صرفاً بايد توسط نهادهايي که قانوناً اختيارات حسابرسي و بازرسي از دفاتر، اسناد و مدارک مالي بنگاه‌ها را دارند صورت پذيرد تا تخلفات احتمالي مالي و انحراف تسهيلات بانکي دريافت شده به درستي تعيين شود. مضاف بر آنکه بانک‌هاي عامل نيز هيچ گونه نظارتي بر نحوه مصرف تسهيلات اعطايي خود به اين بنگاه‌ها نداشته‌اند.

خرید بازی کامپیوتر فردا، «اندیشه نو» روی پیشخوان دکه‌ها

روز نامه انديشه نو از روز سوم شهریور ماه در دوازده صفحه و به قيمت دویست تومان منتشر مي‌شود.علي شيرازي‌نسب، سردبير روزنامه انديشه‌نو در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اعلام انتشار مجدد روزنامه انديشه‌نو افزود: اين روزنامه از فردا سوم شهريور در دوازده صفحه در دكه‌هاي روزنامه‌‏فروشي عرضه مي‌شود.شيرازي‌نسب ادامه داد: در دور جديد انتشار روزنامه با حفظ اكثريت اعضاي تحريريه قبلي و اضافه شدن نيروهاي جديد و حرفه‌اي تلاش داريم تا روزنامه‌اي در شان حزب اسلامي كار منتشر كنيم.وي افزود: اين روزنامه ارگان رسمي حزب اسلامي كار و به مدير مسئولي حجت‌الله حاجبي در تيراژ شصت هزار نسخه منتشر مي‌شود.شيرازي‌نسب اضافه كرد: در دور جديد روزنامه توزيع شهرستان‌ها يكي از اولويت‌هاي اصلي ماست.گفتني است، روزنامه انديشه‌نو در دوازده صفحه و به قيمت دویست تومان از صبح فردا منتشر مي‌شود.

خرید بازی کامپیوتر توصیف بی‌سابقه روزنامه اماراتی از شخصیت امام علی (ع)

در پدیده‌ای جالب توجه، رسانه‌های عربی منطقه به طور گسترده به تحلیل مسائل مذهبی و در این میان با ادبیاتی متفاوت به معرفی شخصیت امام علی(ع) پرداخته است.
به گزارش خبرنگار «»، به نظر می‌رسد، فضای معنوی ماه مبارک رمضان بر این رسانه‌ها تأثیرگذار بوده و بخشی از ستون‌های خبری را به اخبار مرتبط با این ماه مبارک اختصاص داده‌اند.
روزنامه «الاتحاد»، چاپ امارات متحده عربی در اقدامی کم‌سابقه، ستونی را به فضایل علی بن ابیطالب ـ علیه‌السلام ـ اختصاص داده و می‌نویسد: علی بن ابیطالب دارای ده صفت است که کسی تا کنون به آنها دست نیافته و ویژه امیرالمؤمنین است.
علی ـ علیه‌السلام ـ در «لیلةالمبیت» به جای نبی اسلام در بستر وی خوابید تا جان رسول‌الله را نجات دهد.
وی در جنگ احزاب، «عمرو عبدود» را به قتل رساند و با این کار خود اسلام را نجات داد. او امر تجهیز و کفن و خاکسپاری رسول خدا را متکفل شد و این موهبت را تا قیامت برای خود به ثبت رساند.
این روزنامه می‌افزاید: این ده صفت به شرح زیر است:نخست: پیامبر در جنگ‌ها پرچم اسلام را به دست علی (ع) می‌سپرد و این به معنای اعتماد رسول خدا به علی بن ابیطالب است.
دوم: پیامبر علی (ع) را مأمور تلاوت سوره توبه بر مشرکان کرد و فرمودند: کسی را به سوی دشمنان فرستادم که از من است و من از اویم.
سوم: پیامبر شهادت داده که علی (ع) در دنیا و آخرت همراه اوست.
چهارم: علی (ع) نخستین از مردان است که به نبی اسلام ایمان آورد.
پنجم: پیامبر به او فرمودند: ای علی (ع) مقام تو نسبت به من مانند مقام ‌هارون است نسبت به موسی، به جز این که پس از من پیامبری برانگیخته نخواهد شد.
ششم: علی (ع) برای مناظره با مشرکان پیراهن رسول خدا را می‌پوشید و همانند پیامبر با کافران گفت‌وگو می‌کرد.
هفتم: در هنگام دستور الهی مبنی بر بستن درب‌های منازلی که به مسجد النبی باز می‌شد، رسول اکرم همه درها را بست، جز خانه علی بن ابیطالب.
هشتم: پیامبر فرمودند: من کنت مولاه فهذا علی مولاه؛ هر که من مولای اویم این علی مولای اوست.
نهم: خداوند رضایت خود را از اصحاب بیعت شجره اعلام کرد و علی (ع)، یکی از این افراد است.
دهم: بزرگترین شرف علی بن ابیطالب، همسری و هم‌کفو بودن با سیدة النساء‌العالمین، حضرت فاطمه زهرا، دختر رسول الله است.
گفتنی است، علاوه بر رسانه‌های چاپ شده در منطقه، روزنامه‌های عربی چاپ لندن نظیر الحیات نیز ستون‌هایی را به اخبار و روایات ویژه ماه رمضان اختصاص داده‌اند که تا کنون این کار سابقه نداشته است.

خرید بازی کامپیوتر تکذیب تفتیش خودروهای عبوری چالوس – هراز

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور تفتیش خودروهای عبوری در جاده چالوس و هراز را تکذیب کرد.

سردار حسین ساجدی نیا در گفت‌گو با خبرنگار مهر درباره شایعاتی مبنی بر تفتیش خودروها توسط پلیس در جاده هراز و چالوس گفت: پلیس چنین برنامه‌ای برای تفتیش خودروها در جاده‌های یادشده ندارد، اما وظیفه پلیس است که اگر به خودرویی مشکوک شد، از خودرو مورد نظر بازرسی کند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در راستای برقراری امنیت و آرامش اقدام می‌کند؛ بنابراین طبیعی است که با مجرمان برخورد کند اما باید گفت در جاده چالوس و هراز چنین موردی گزارش نشده است.

خرید بازی کامپیوتر مصاحبه‌ مجید جلالي با افشین قطبي

دبيركل كانون مربيان فوتبال ايران گفت: مي‌خواهم در اين جايگاه با افشين قطبي مصاحبه كنم تا درباره وضعيت آينده فوتبال ملي ايران به نگاهي منطقي‌تر برسيم.مجيد جلالي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: من به عنوان دبيركل كانون مربيان فوتبال ايران از فدراسيون فوتبال خواستم تا ترتيب مصاحبه‌اي را با افشين قطبي بدهد. اين مصاحبه را من انجام خواهم داد و مخاطبم هم قطبي به عنوان سرمربي تيم ملي خواهد بود.وي افزود: در اين مصاحبه سوال‌هايي را درباره نگاه و شناخت قطبي از فوتبال ايران، برنامه او براي تيم ملي و… مطرح خواهم كرد و آن زمان با توجه به پاسخ‌هاي قطبي مي‌توانيم به نگاهي منطقي‌تر درباره آينده فوتبال ملي برسيم.جلالي با بيان اينكه فدراسيون فوتبال با پيشنهاد اين مصاحبه موافقت كرده است، گفت: قرار شده تاج زمان انجام اين مصاحبه را اعلام كند و متن كامل اين مصاحبه در مجله نيمكت كه ارگان رسمي كانون مربيان است، منتشر خواهد شد.وي در پاسخ به اين سوال كه شما چند وقتي است كه درباره تيم ملي صحبتي نمي‌كنيد، پس چه شد كه پيشنهاد مصاحبه با قطبي را داديد؟ گفت: از جايگاه نماينده مربيان ايران منطقي است كه نگران آينده فوتبال ملي باشم. ضمن اين كه آينده فوتبال ملي كمي مبهم است و خوب هم نيست كه بخواهيم يك طرفه قضاوت كنيم. به همين منظور لازم است كه ما با مسوول اول تيم ملي صحبت كنيم و خيلي شفاف از او بپرسيم كه چه برنامه‌اي را براي فوتبال ملي دارد و چه تمهيدات و ابزاري را هم براي پياده كردن اين برنامه آماده كرده است. آن زمان مي‌توان پيش بيني كرد كه آيا مي‌توانيم چالش‌هاي موجود را حل كنيم يا خير.جلالي درباره فعاليت كانون مربيان گفت: پس از اينكه كانون به ثبت رسيد و مجوز لازم را از وزارت كشور دريافت كرديم، انتخابات برگزار شد و در حال حاضر هم كارگروه‌هاي مختلف در حال انجام كارهاي مختلفي هستند. مجله نيمكت هم كه ارگان رسمي كانون به حساب مي‌آيد ماه گذشته منتشر شد و خوشبختانه كار كانون روي روال افتاده است.جلالي درباره مجله نيمكت گفت: ماه قبل نشريه نيمكت به طور رايگان در اختيار هيات‌هاي فوتبال سراسر كشور قرار گرفت تا از طريق آنها اين مجله تخصصي در اختيار مربيان قرار بگيرد اما، از اين شماره، نشريه تنها براي مربياني ارسال مي‌شود كه مشترك شده‌اند و نشريه به آدرس و منزل‌شان ارسال خواهد شد.جلالي درباره طرح تشكيل فرهنگستان فوتبال نيز گفت: اين طرحي است كه از سوي خودم مطرح شده و هنوز خام است. دو سال پيش كه كفاشيان در كميته ملي المپيك بود اين پيشنهاد را مطرح كردم. اسم اين طرح را هم فرهنگستان فوتبال گذاشتم چون مي‌تواند تاثيرگذاري زيادي روي فرهنگ سازي در فوتبال داشته باشد و به لحاظ گستردگي مي‌تواند كل كشور و حتي دور افتاده‌ترين روستاها را هم تحت پوشش قرار دهد.وي افزود: فوتبال ايران چنان جايگاهي دارد كه مي‌تواند تمام شهرها و روستاها را تحت پوشش قرار دهد و اين شانس را براي همه فراهم كند كه بتوانند خودشان را به فوتبال معرفي كنند.جلالي در پاسخ به اين سوال كه «آيا اين طرح را به فدراسيون فوتبال ارايه كرده‌ايد يا خير؟» گفت: طرح بسيار سنگيني است و مطمئن هستم كه اگر ما اين طرح را به فدراسيون پيشنهاد بدهيم آنها هم اين طرح را براي تصويب به سازمان مي‌برند. بنابراين ترجيح اين است كه مستقيم اين طرح را براي سازمان مطرح كنم. اما، فكر مي‌كنم بايد منتظر باشم تا رييس جديد مشخص شود تا در صورتي كه او علاقه نشان داد، اين طرح را پيشنهاد بدهم.جلالي در پايان در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي‌اش از سه هفته آغازين ليگ چيست؟ گفت: در حال انجام كار تحقيقي روي مسابقات ليگ هستيم و تا پايان هفته كه بازي‌هاي هفته چهارم انجام مي‌شود، كارمان تكميل مي‌شود اما، چيزي كه در حال حاضر مي‌توان گفت اين است كه وضعيت ليگ نهم فوق العاده نااميد كننده است اما، صبر مي‌كنيم تا بازي‌هاي هفته چهارم هم به پايان برسد.

خرید بازی کامپیوتر چند ده اتحاديه پرورش اندام بيكار و ناموفق در دنيا وجود دارند

اکبر خزایی: آقاي پورعلي فرد شما در يك برنامه تلويزيوني كه با حضور آقاي شفيع برگزار نموديد فرموديد: آقاي مهندس علي آبادي تاكيد در انجام 3 بند داشتند و بنده هم آن 3 بند را به نحو احسنت انجام دادم ولي متاسفانه اينطور نبوده.به گزارش وب سایت یزدان راد؛ بنيان فدراسيون جهاني پرورش اندام (IFBB) حدود نيم قرن پيش توسط برادران ويدر بر اساس انسانيت و حقانيت پايه گذاري و تاسيس گرديد و پس از آن با همكاري و راهكارهاي فني دكتر رافائل سانتونجا رئيس فعلي فدراسيون جهاني پرورش اندام پله هاي صعود و ترقي را طي نمود و بدنبال موفقيت اين فدراسيون در تمامي قاره ها تشكيلاتي زير نظر (IFBB) راه اندازي شد. تشكيلات پرورش اندام آسيا طي سالهاي گذشته با دبير كلي پائول چوآ اداره مي شد، طي ساليان گذشته از سوي پائول چوآ ضربه هاي مهلكي به ورزش پرورش اندام بعضي از كشورهاي آسيايي خصوصا ايران وارد شده است.شاهدان عيني كه از اعضاي تيمهاي ملي پرورش اندام سالهاي گذشته و يا همراهان يا داوران اعزامي بوده اند مكرراً افشا كرده اند كه پائول چوآ به طرق مختلف سد راه تيم ملي پرورش اندام ايران مي شده و از آنان درخواست رشوهمي نمود و آنان هم با توجه به رژيم غذايي و هزينه هاي سنگين مجبور مي شدند مبلغي از بين اعضاي تيم ملي جمع و جور كرده و در گلوي پائول چوآ رشوه خوار بريزند.نمونه بارز آن جناب آقاي احسان كنگرلو كاپيتان تيم ملي ايران و از پيشكسوتان با ارزش اين ورزش مي باشد كه اخيراً مطلبي در اين خصوص قلم زده و همچنين رئيس فدراسيون پرورش اندام ايران آقاي پور علي فرد همان طور كه آقاي سامان سرابي در نامه اي خطاب به رياست محترم سازمان تربيت بدني قلم زده اشاره نموده كه پس از آنكه حق تيم ملي پرورش اندام ايران در بازيهاي دوحه قطر توسط پائول چوآ تضييع گرديد، آقاي پور علي فرد با يكي از شبكه هاي تلويزيوني عرب زبان مصاحبه كرد و از پائول چوآ به عنوان جرثومه فساد يادكرده و نيز قبل از آنكه آقاي پور علي فرد صاحب كرسي يكي از نائب رئيسان پائول چوآي معزول شود اين جانب داخل اتاقشان در بانكوك حضور داشتم كه در حضور آقايان سعيد تجويدي، اميد جبلي و كامران عليشاهي به بنده فرمودند نامه اي عليه پائول چوآي رشوه خوار تنظيم مي كنم و به رياست فدراسيون جهاني آقاي دكتر رافائل كه شخص متشخصي است ارائه مي دهم و موقعيت او را در فدراسيون جهاني به خطر مي اندازم (بنا به دلايلي اين صحبت را نمود كه در اين مقاله نمي گنجد). احتمالاً همان زمان هم طبق گفته خودش نامه اي به IFBB و دكتر رافائل متشخص جهت فسادهاي مالي و به خطر انداختن موقعيت پائول چوآ ارسال نموده و استارت معزول شدن پائول چوآ را مستر پور علي فرد زده  و پس از آنكه با پائول چوآ متحد شده از ارائه گزارشات ذكر شده به IFBB پشيمان شده و به ياد دارم در يكي از كلاسهاي داوري پرورش اندام ايران در حضور افراد شركت كننده از پائول چوآ به عنوان شخصي رشوه خوار ياد شد و فرمودند در حال حاضر به علت رشوه خواري در زندان به سر مي برد.پس نتيجه مي گيريم جملگي از اعضاي تيمهاي ملي سابق، داوران و همراهان و رئيس فدراسيون پرورش اندام ايران و … اعتقادشان بر اين بوده كه پائول چوآ شخصي است رشوه خوار.آقاي پور علي فرد در حين برگزاري كلاسهاي تايلند به واسطه يكي از بدنسازان كه در كاسبي پودرهاي پروتئيني است ارتباطش با پائول چوآ تا جايي نزديك شد  كه منجر به كسب مقام نائب رئيسي اتحاديه ABBF پرورش اندام آسيا گرديد و به دنبال آن پائول چوآ و 2 همراه جهت بازديد سالن برگزاري مسابقات و شرايط ميزباني ايران جهت برگزاري مسابقات قهرماني آسيا 2009 كه قرار بود در ايران برگزار شود به ايران  سفر نمود و انواع خوشگذراني و هداياي نفيس و خاطرات شيرين دريافت نمود و رفت، بنده هم بنا به دلايل انتقادي و مشكلاتي از اين قبيل با پائول چوآ در ايران ملاقات داشتم كه متاسفانه با 2 همراهش به حدي از مشروبات الكلي استفاده نموده بودند توان صحبت كردن نداشتند.آقاي پور علي فرد در مسابقات جهاني پرورش اندام 2007 مدال طلاي مبارزه با دوپينگ را از فدراسيون جهاني IFBB اخذ نمود و پس از برگشت به ايران با نصب پلاكاردهاي رنگارنگ و تبريكات در نشريات سعي در بزرگنمايي اين موضوع شد و خلاصه در بوق و كرنا شد كه كسب مدال طلاي مبارزه با دوپينگ آقاي پور علي فرد از سوي فدراسيون جهاني IFBB و دكتر رافائل يكي از بزرگترين افتخارات ايشان است و …حدوداً 2 ماه پيش با توجه به شكايات متعدد و دلايل كافي بر عليه پائول چوآ كه طي چند سال گذشته از سوي IFBB بررسي شده كه يكي از شكايت كنندگان خود بنده بوده ام، پائول چوآ و تشكيلات اتحاديه پرورش اندام آسيا معزول شدند پس از آن فدراسيون چند كشور كه تعدادشان از انگشتان يك دست هم كمتر است منجمله فدراسيون پرورش اندام ايران با پائول چوآ متحد شدند و با قلم زدن و جبهه گيري بر عليه فدراسيون جهاني دست به كار شدند و …در بعضي از مقالاتشان فدراسيون جهاني پرورش اندام را كه متولي اين ورزش در كليه كشورها است و مسابقاتحرفه اي نظير مستر المپيا، آرنولد كلاسيك، مردان آهنين، آيرون من و … را برگذار مي كند و تمامي قهرمانان حرفه اي گذشته و حال IFBB نظير لي هني، آرنولد شوآرتزينگر، دوريان يتس، روني كلمن، كوين لورون، شان ري، جي كاتلر، دكستر جكسون و صدها نام آشنا و حرفه اي ديگر كه عضو فدراسيون IFBB هستند را اتحاديه و كمرنگ و تشكيلات معزول اتحاديه ABBF آسيا را كه سابق  نماينده امور بدنسازان آماتور آسيا بود را فدراسيون و پررنگ مي نامند.وقتي با پيشكسوتان داخلي و خارجي و قهرمانان حرفه اي جهان صحبت مي كنيم همگي جبهه گيري عليه فدراسيون جهاني و متحد شدن با پائول چوآ معزول را كاري اشتباه مي دانند و اعتقادشان بر اين است كه در آينده اي نزديك به متحدان انگشت شمار پائول چوآ لطمه سنگيني وارد مي شود. لازم به توضيح است ميلوش سارسف از قهرمانان و كارشناسان برجسته جهان چند سالي به علت فساد و رشوه خواري پائول چوآ با او درگير بود و به محض معزول شدن پائول چوآ و تشكيلات ABBF جشن شادي را در آمريكا بين قهرمانان حرفه اي و آماتور جهان برپا نمود.خلاصه وار علت متحد شدن با پائول چوآ را تحليل مي كنيم :پائول چوآ معزول قصد دارد اتحاديه اي تحت عنوان WBBF را پايه گذاري و تاسيس نمايد و كرسي مناسبي به علت حمايتها و محبتهاي متحدانش به ايشان اهدا كند ولي متاسفانه طي سالهاي گذشته افراد زيادي اتحاديه هايي از اين دست را تاسيس نموده اند كه هرگز موفق نبوده اند، آقاي پور علي فرد در حال حاضر اگر در اينترنت (در سايت گوگل) اتحاديه پرورش اندام را جستجو كنيد متوجه مي شويد كه چند ده اتحاديه پرورش اندام بيكار و ناموفق در دنيا وجود دارند كه بنيان گذار بعضي از آنها نه تنها رشوه خوار نيستند بلكه از قهرمانان حرفه اي و محبوب دنيا نيز مي باشند، اين نوع اتحاديه ها فقط در فروش احكام، مدالهاي افتخاري و فروش كرسي و سمت موفق هستند و لاغير كه به نظر مي رسد پائول چوآ هم بدليل علاقه به اين گونه بده بستانها قصد دارد اتحاديه بزرگتري كه همه آنها را پوشش بدهد تاسيس كند و اقدام به فروش مواردي را كه در فوق اشاره نموديم كند. بنده به عنوان يك فرد دلسوز كه از سال 1372 در اين ورزش مشغول به تمرين و كسب علم و تحقيقات در علوم پرورش اندام هستم و سالها در قلم زدن مطالب علمي در نشريات و پرورش جوانان اين مرز و بوم هستم صدها سئوالم را كوتاه مي كنم در چند سئوال، اگر رئيس فدراسيون پرورش اندام جوابهاي منطقي و واقعي و به دور از مغلطه كردن به چاپ رساند بنده قطعاً مريد ايشان خواهم شد و قول مي دهم از تمامي منتقدان فدراسيون پرورش اندام كه تعدادشان هم كم نيست و همگي از مهره هاي بسيار مهم در اين ورزش هستند خواهش كنم كه دست از انتقاد عليه اين فدراسيون را بردارند، و قطعاً با جوابهاي قانع كننده آنها با سياستهاي داخلي و بين المللي آنها هم كيش و دست اتحاد با پور علي فرد و پائول چوآ مي دهند.سئوالها به شرح زير مي باشد :1)     شما كه اعتقاد داشتيد پائول چوآ جرثومه فساد است چرا با او متحد شديد؟2)     شما در يك برنامه تلويزيوني كه با حضور آقاي شفيع برگزار گرديد فرموديد بعد از ناكامي تيم ملي پرورش اندام در بازيهاي قطر مهندس علي آبادي به من دستور دادند كه سه بند را در اولويت كارم قرار و به نحو احسنت آنها را انجام دهم و من هم موفق و سربلند شدمبند الف- ريشه كن كردن دوپينگ در پرورش اندام ايرانبندب- اخذ ميزباني قهرماني آسيا در ايرانبندج- به عضويت در آوردن علي تبريزي در تيم ملي پرورش اندام ايرانسئوال در خصوص بند الف : از زمانيكه شما به عنوان مسئول فدراسيون پرورش اندام انتخاب شديد تا اين لحظه افراد زيادي در اين ورزش تست دوپينگشان مثبت اعلام شده حتي بعد از بازيهاي دوحه قطر كه به گفته خودتان مهندس علي آبادي به شما دستور داده بودند ولي متاسفانه از طريق سايتها و نشريات دوپينگ ورزشكاران پرورش اندام اعلام شد. شما چطور در اين بند موفق بوده ايد كه در رسانه ملي مي فرمائيد موفق شده ام؟سئوال در خصوص بند ب : جهت اخذ و تدارك ميزباني و سفر پائول چوآ براي اقدامات اوليه و بازديد شرايط ميزباني مسابقات قهرماني آسيا 2009 در ايران قطعاً مبالغي بالغ بر چند ده ميليون تومان از اموال بيت المال هزينه شده و در جائيكه مي دانستيد ميزباني از ايران گرفته شده و به كشور هندوستان واگذار شده اين موضوع را از طريق شبكه هاي صدا و سيما و نشريات ورزشي و خصوصاً در يكي از نشريات زرد پرورش اندام (كه جز بعضي ورزشكاران آن هم فقط براي مشاهده عكسهاي اين نشريه آن را تهيه مي كنند و هيچ مسئولي در سازمان ورزش و غيره اسم آن نشريه را حتي براي يكبار نشنيده) مكرراً اعلام مي نموديد كه قوياً اعلام مي كنم مسابقات قهرماني آسيا در موعود مقرر در ايران برگزار مي شود افسوس كه ورزشكاران بخت برگشته تيم ملي با روزي حداقل يك ميليون ريال به اضافه تمرينات سخت و رژيم غذايي طاقت فرسا را به جان مي خريدند و به اميد مسابقات قهرماني واقعي آسيا كه داراي اعتبار جهاني باشد لحظه شماري ميكردند و در مصاحبه هايتان اعلام داشتيد ورزشكاران مطمئن باشند بزودي اختلاف بين فدراسيون جهاني و اتحاديه آسيا حل مي شود ولي نهايتاً مسابقات قهرماني آسيا كه مورد تائيد فدراسيون جهاني بود به كشور هندوستان واگذار شد چه توجيهي داريد كه با اين همه ندانم كاري و با 2 تيم ملي براي اولين بار در تاريخ ورزش جهان !!!!! جهت شركت در مسابقات پائول چوآ راهي تايلند هستيد كه فدراسيون جهاني و فدراسيونهاي 4 قاره ديگر تره هم براي مسابقات پائول چوآ خرد نمي كنند و آن را تحريم كرده اند، فكر مي كنيد آنها با خرد نيستند؟سئوال در خصوص بندج- علي تبريزي ستاره مسابقات آماتورهاي جهان كه هر كشور آرزوي داشتن او را جهت بالا بردن پرچم كشورش دارد را به گفته خودتان به دستور جناب مهندس علي آبادي به عضويت تيم ملي ايران در آورديد كه ايشان طي يك سال 3 مدال طلا (طلاي قهرماني آسيا، طلاي قهرماني جهان، طلاي اورال جهان) را براي كشور ما بدون اعمال نفوذ و دوپينگ كسب نمود، ولي متاسفانه طي مصاحبه آقاي علي تبريزي در نشريه 90 كه اخيراً به چاپ رسيد فرموده اند به ايشان قبل از عضويت در تيم ملي وعده هايي داده شده بود كه تا لحظه مصاحبه با نشريه 90 به آن عمل نشده بود و علي تبريزي هم در مصاحبه اش اعلام داشته بود كه اگر و عده هاي داده شده طي چند روز عملي نشود از تيم ملي انصراف مي دهد، آيا مهندس علي آبادي هم در اين جريان قرار دارد؟3) آقاي پور علي فرد پس از اخذ مدال طلاي مبارزه با دوپينگ از سوي فدراسيون جهاني كه خيلي ها اعتقادشان بر آن است كه اين مدال به واسطه پائول چوآ به شما رسيده ( بنده اين را رد يا تائيد نمي كنم) آن را افتخاري بزرگ براي خود و ايران دانستيد، حال چه شده بر عليه همان فدراسيون كه با دريافت مدالش در شادي غرق شده بوديد مطلب مي نويسيد و آنرا اتحاديه مي ناميد ؟ آيا آن زمان هم كه نائب قهرمان مسابقات جهان شديد و پيشتر كه آن مدال را اخذ نموديد فدراسيون جهاني را اتحاديه و كمرنگ مي ناميديد ؟4) همان طور كه در فوق به آن اشاره نمودم اتحاديه هاي زيادي همچون اتحاديه اي كه پائول چوآ قصد تاسيس آنرا دارد تاسيس شده و هيچ كدام موفق نبوده اند آيا فكر مي كنيد قهرمانان حرفه اي جهان كه به نام آنها در فوق اشاره نمودم و حتماً مي دانيد يا اگر نمي دانيد بدانيد اينان بيش از 90% جذابيت و قواي پرورش اندام جهان هستند، فدراسيون جهاني IFBB را رها كرده و از عضويت در آن در مي آيند و با پائول چوآ ظالم، رشوه خوار و فاسد و چند كشور با پرورش اندام بسيار ضعيف و آماتور كه كل تعداد افراد حرفه ايشان كمتر از انگشتان يك دست است متحد مي شوند ؟5) آيا به خاطر داريد حدوداً 3 سال پيش در دفتر فدراسيون در حضور آقايان يزدان راد اسطوره و بزرگ مرد پرورش اندام كه اين ورزش مديون زحمات ايشان است و غلام صادقي و 2 نفر از نمايندگان كميته ملي المپيك بنده را تشويق به شكايت از رابط پائول چوآ در ايران نموديد و گفتيد من هم شما را حمايتمي كنم، چه توجيهي براي اين مبحث داريد ؟6) با توجه به موضع فدراسيون پرورش اندام ايران عليه فدراسيون جهاني مبني بر اينكه اين فدراسيون اتحاديه و كم ارزش است احتمالاً از نظر شما احكام قهرماني داوري و خصوصاً مدال مبارزه با دوپينگ شما و مقام نائب قهرماني آماتورهاي جهان توسط تيم ملي پرورش اندام ايران كم رنگ يا بي ارزش بايد باشد، يا خير و يا در آن زمان فدراسيون بوده و با ارزش و در حال اتحاديه و بي ارزش ؟7) همان طور كه مي دانيد فدراسيون جهاني اعلام داشته تمامي متحدان پائول چوآ از ورزشكاران گرفته تا مسئولين از سوي فدراسيون جهاني محروم مي شوند آيا به نظر شما ايران ديگر قصد شركت در مسابقات فدراسيون جهاني را ندارد ؟8) چند نفر از افرادي كه در فدراسيون و كميته هاي مختلف پرورش اندام ايران فعاليت دارند تحصيلاتشان بالاي سيكل است ؟9)     نظرتان در خصوص انصراف سامان سرابي و دلزدگي ايشان از ورزش پرورش اندام كه نامبرده قهرمان جهان است و اينكه يك مدال قطعي را از دست داديم و استناد به مصاحبه ايشان كه فدراسيون پرورش اندام مسبب اين مسئله بوده، چيست ؟در آخر لازم مي دانم به 2 مسئله بسيار مهمي اشاره كنم بركناري يزدان راد از سوي حسام و پور علي فرد پر شائبه و فاجعه براي جامعه پرورش اندام بود، يزدان راد اسطوره و بزرگمرد پرورش اندام ايران طي سالهاي گذشته نقش بسيار پررنگي در پيشرفت ورزش پرورش اندام كشورمان و همچنين تاسيس فدراسيون داشته در هر كوچه و شهر و خانواده اي تا صحبت از پرورش اندام است نام يزدان راد مي درخشد و ايشان در تمام دوران ورزشيش كاملاً سالم، فعال و بدون فساد مالي به فعاليتش تا اين لحظه ادامه داده، نكات مثبت فوق به كام حسودان خوش نمي آيد …در مورخ 18/5/88  تيمهاي ملي پرورش اندام ايران (2 تيم) به كشور تايلند جهت شركت در مسابقات پائول چوآ سفر نمود اين در حالي است كه چند بازي مهم ورزش رزمي كه قرار بود به تايلند سفر كنند طي روزهاي گذشته بدليل شيوع بيماري آنفولانزاي خوكي سفرشان كنسل شد و از سوي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به كميته ملي المپيك ابلاغ كتبي شده بود كه در صورت امكان جلوي سفرهاي غير ضروري به علت شيوع بيماري فوق گرفته شود و در غير اينصورت عواقب آن متوجه ايشان مي شود و همچنين سفر حجاج به كشور عربستان از سوي وزارت بهداشت طي 1 يا 2 روز آينده گرفته مي شود. (خدا به سلامتي ورزشكاران رحم كند).اميدوارم در آينده اي نزديك در اين ورزش هر شخصي در جايگاه واقعي خودش قرار گيرد تا شاهد پيشرفت واقعي باشيم.اکبر خزاییتكنسين و عضو انجمن پيكرسنجي ايساك استراليامربي و داور بين المللي پرورش اندام

خرید بازی کامپیوتر ماچ و بوسه دبیرکل و سرمربی

مسئولين فدراسيون فوتبال و تيم ملي اميد يكشنبه با دبير کل کميته ملي المپيک طي نشستي به بحث و بررسي در خصوص برنامه هاي اين تيم پرداختند.

به گزارش ايسنا؛ اين نشست که با حضور بهرام افشارزاده دبير کل کميته ملي المپيک، کفاشيان رييس فدراسيون فوتبال، تاج نايب رئيس، برادران پيرواني و اعضاي کادر فني تيم ملي اميد و همچنين افتخاري مشاور کميته، پرويز کماسي پيشکسوت و سر رشته برگزار شد، افشارزاده با اشاره به حساسيت کار و توجه هر چه بيشتر به تنظيم برنامه هاي تدارکاتي هدفمند اظهار كرد: بعد از عدم راهيابي تيم ملي فوتبال کشورمان به جام جهاني اکنون تمام نگاه ها به تيم ملي اميد دوخته شده و همه مردم انتظار دارند تا اين تيم به المپيک صعود کند.

وي در ادامه گفت: خواسته تمام مردم ايران به حق است و اين وظيفه من و شماست که بايد موجبات رسيدن به اين توقع که مطمئنا رسيدن به آن غرور ملي و شادي تمامي ايرانيان را بهمراه خواهد داشت مهيا كنيم.

دبير کل کميته ملي المپيک با تاکيد بر حمايت همه جانبه کميته ملي المپيک از برنامه هاي آماده سازي تيم ملي اميد گفت: از روز اول هم اعلام کردم که از هيچ حمايتي براي صعود اين تيم به المپيک دريغ نخواهم کرد و پشتيباني هاي صورت گرفته طي ماههاي گذشته نيز بهترين گواه بر اين ادعاست. منتهي درخواست من از مجموعه فدراسيون و کادر فني تيم اين است که با همفکري و نظر خواهي از تمامي کارشناسان و پيشکسوتان برنامه اي طراحي کنند که موفقيت آن تضمين شده باشد.

افشارزاده ادامه داد: انصافا فوتباليست هاي ما پتانسيل لازم براي نتيجه گيري در مسابقات مقدماتي را دارند و نکته مهمي که بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشيم آماده سازي روحي و رواني آنان است. بايد آنها در کنار اينکه برنامه هاي تمريني و بدنسازي را پشت سر مي گذارند به اين خودباوري و اعتقاد برسند که صعود به المپيک حقشان است. ضمن اينکه بايد چنان تعصبي به خواسته به حق مردم داشته باشند که براي برآورده ساختن آن از جان مايه بگذارند.

وي در پايان از همکاري خوب باشگاه‌ها با تيم ملي اميد تقدير و تشکر کرد و گفت: جا دارد از تمامي باشگاهها که با کادر فني تيم ملي اميد همکاري نزديک و خوبي دارند تقدير و تشکر کنم و درخواست كنم که در ادامه راه نيز بخاطر تيم ملي و مردم همين رويه را ادامه دهند و پشتيبان تيم هاي ملي باشند.

در ادامه اين نشست پيرواني سرمربي تيم ملي خاطر نشان کرد: من موفقيت تيم ملي را وظيفه خود مي دانم به همين دليل تمام تلاش، داشته ها و تجربيات خود را بنحو مطلوب در اختيار تيم ملي قرار مي دهم تا به خواسته مسئولين و مردم که همان صعود تيم به المپيک است دست يابيم و در راستاي دست يافتن به اين هدف به کار علمي و استفاده از نيروهاي جوان و متخصص اعتقاد راسخي داشته و دست همه عزيزان را که ما را براي دستيابي به اين هدف کمک مي کنند مي فشارم.

سرمربي تيم ملي اميد ضمن ابراز خوشحالي از برگزاري چنين جلسه اي تصريح کرد: برگزاري چنين جلساتي باعث تعامل بيشتر بين کميته ملي المپيک و فدراسيون فوتبال شده و بوجود آمدن اين تعامل در حال حاضر باعث شده تا ما با خيالي آسوده به اجراي برنامه هاي خود بپردازيم. البته جا دارد از باشگاه هاي فوتبال که تاکنون بازيکنانشان را در اختيار ما قرار دادند تشکر کرده و اين همکاري با توجه به نياز بيشتر تيم ملي به بازيکنان همچنان بين باشگاه ها و کادر فني وجود داشته باشد و به شخصه ضمن تشکر از برگزاري چنين جلسه اي از سوي افشارزاده بايد اشاره کنم کاش اين نشست زودتر برگزار مي شد تا به اين نقطه از تفاهم و همدلي مي‌رسيديم.

سپس تاج نايب رئيس فدراسيون فوتبال ضمن تشکر از برگزاري چنين نشستي تصريح کرد: اميدواريم همدلي بوجود آمده بين کميته ملي المپيک و فدراسيون فوتبال و زحمات کادر فني و بازيکنان در نهايت منجر به صعود ايران به بازيهالي المپيک و پشتوانه سازي براي تيم ملي بزرگسالان شود و قول مي دهيم فدراسيون با تمام توانايي در برگزاري اردوي آماده سازي و تدارکاتي، مسابقه دوستانه ، تهيه امکانات و شرايط بنوعي تمام توان و داشته هاي خود را براي صعود به المپيک در اختيار تيم ملي اميد قرار دهد.

در پايان برادران پيرواني برنامه هاي خود را براي آماده سازي تيم ملي به دبير کل کميته ملي المپيک ارائه کرده و مقرر شد تا در فرصتي مناسب با حضور افشارزاده، مسئولان تدارکاتي مسابقات و کادر فني اين برنامه مورد ارزيابي قرار گيرد.

خرید بازی کامپیوتر واكنش استقلال به درخواست فابيو

هافبك برزيلي تيم فوتبال استقلال با غيبت در تمرين آبي‌پوشان خود را وارد چالش جديدي با باشگاه كرده است.

به گزارش فارس، جرقه ايجاد مشكل بين فابيو جانواريو و باشگاه استقلال از همان شروع تمرينات براي فصل جديد زده شد.

روزهايي كه فابيو در برزيل بود و تمرين استقلال در تهران آغاز شده بود. روزهايي كه بدون جانواريو گذشت تا اينكه تيم بار سفر به تركيه را بست و باز از زننده گل قهرماني آبي پوشان در تمرين خبري نشد.

لغو پرواز بهترين بهانه اين بازيكن تكنيكي به مسئولان باشگاه بود. كار به جايي رسيد كه باشگاه از اين بازيكن خواست مستقيم راهي تركيه شود. هر چند كه جانواريو حتي براي رساندن خود به تركيه هم تعلل كرد و فقط دو روز در تمرينات اين تيم در اين اردو حضور پيدا كرد.

در بازگشت استقلال به تهران جانواريو دچار بيماري عفوني شد. استقلال منتظر بهبودي اين بازيكن شد، وي حتي در تمرينات هم حضور پيدا كرد اما او بازيكن هميشگي و فصل گذشته نبود تا دو هفته اول را به همين دليل از دست بدهد.

آتش زير خاكستر قبل از بازي اين تيم مقابل فولاد خوزستان خود را نشان داد. بازيكن برزيلي در اردو حاضر نشد و تيم را همراهي نكرد. اين در حالي است كه جانواريو هيچ گونه مصدوميتي نداشت و از نظر كادر پزشكي آماده حضور در ميدان بود.

كادرفني نيز بلافاصله از قرار دادن نام وي در فهرست جلوگيري مي كند. جانواريو از مدت ها قبل دنبال فرصتي بوده تا بهانه هاي خود را مطرح كند.

او زمان مديريت فتح ا…زاده قرارداد دوساله با توافق مالي براي هر دو سال امضا كرد. اين موضوعي است كه فتح ا.. زاده آن را تاييد مي كند، اما اينك كه با حال و هواي فوتبال در ايران بيشتر آشنا شده، به اين نتيجه رسيده كه براي سال دوم در اين تيم بايد مطالبات بيشتري در قراردادش نوشته شود.

اين درست بر خلاف رويه كاري واعظ آشتياني است. او هرگز حاضر نيست اصول كاري خود را فداي خواسته يك بازيكن كند.

جانواريو كه اين روزها رفتارش شبيه يك فرد هدايت شده از راه دور است، همچنان به حالت اصرار در كلام خود مبني بر افزايش مبلغ قرارداد در تمرينات غيبت مي كند و صمد مرفاوي هم براي مشخص شدن تكليف اين بازيكن وي را به باشگاه واگذار كرده است اما موضع باشگاه در قبال اين رفتار و اين خواسته چيست؟

محمد حيراني، مدير روابط عمومي باشگاه استقلال در اين باره به خبرگزاري فارس گفت: اين بازيكن زمان مديريت آقاي فتح ا…زاده قراردادي امضا كرده و در اين قرارداد هيچ بندي وجود ندارد كه وي براي فصل دوم بايد توافق مالي جديدي داشته باشد. باشگاه استقلال روي موضع خود پافشاري مي‌كند و جانواريو به عنوان يك بازيكن حرفه اي و بازيكني كه با تيم قرارداد دارد بايد در تمرين شركت كند.

وي افزود: باشگاه به هيچ وجه حاضر به از دست دادن اين بازيكن نيست و حتي اگر تا پايان فصل هم نيمكت نشين شود، حاضر نيست از مواضع خود كوتاه بيايد.

خرید بازی کامپیوتر شاراپووا ناكام ماند؛ فدرر قهرمان شد

ماريا شاراپووا از رسيدن به عنوان قهرماني در رقابت‌هاي تنيس تورنتو باز ماند.

به گزارش ايسنا، زن سابق شماره يك تنيس دنيا در ديدار پاياني رقابت‌هاي راجرز كاپ برابر النا دمنتيوا تن به شكست داد. زن شماره پنج حال حاضر تنيس دنيا يك‌شنبه شب در فينال رقابت‌هاي دو ميليون دلاري مسترز كانادا پس از دو ساعت و چهار دقيقه مبارزه توانست شاراپووا را در دو ست و با نتايج شش بر چهار و شش بر سه از پيش‌رو بردارد.

به اين ترتيب شاراپوواي روس همچنان در انتظار نخستين عنوان قهرماني‌اش پس از بازگشت به دنياي تنيس است.

اين تنيس‌باز 22 ساله به دليل آسيب ديدگي شانه هفت ماه از رقابت‌ها دور بود و در پايان ماه مارس به دنياي تنيس بازگشت.

** فدرر قهرمان سين سيناتي

روجر فدرر با شكست نوواك جوكوويچ قهرمان رقابت‌هاي مسترز سين سيناتي شد.

به گزارش ايسنا، مرد شماره يك تنيس دنيا در ديدار پاياني توانست رقيب صربستاني‌اش را دو بر صفر شكست دهد. اين سومين قهرماني “فد – اكسپرس” در سين سيناتي بود. فدرر حريفش را در دو ست و با نتايج شش بر يك و هفت بر پنج برد و قهرمان اين رقابت‌هاي سه ميليون يورويي شد.

جوكوويچ سال پيش هم در فينال برابر اندي ماري اسكاتلندي ناكام ماند.

رقابت‌هاي تنيس آزاد آمريكا آخرين گرنداسلم سال 2009 هفته آينده از راه خواهد رسيد.

خرید بازی کامپیوتر ممنوعيت روزه براي فوتباليست‌های ايراني

در حالي كه بسياري از مسلمانان ليگ‌هاي اروپايي در ماه مبارك رمضان روزه مي‌گيرند در فوتبال كشورمان مربيان، بازيكنان را بالاجبار از روزه گرفتن منع مي‌كنند.

به گزارش فارس؛ در اروپا وقتي مسلماني با زبان روزه به تمرين مي‌رود و مسابقه مي‌دهد رسانه‌ها به خوبي از او استقبال مي‌كنند و او را به‌عنوان يك فرد معتقد معرفي مي‌كنند، ‌اما در تهران اين رويه برعكس شده است و بسياري از فوتباليست‌هاي ليگ برتر و حتي ليگ‌هاي پايين‌تر از سوي باشگاه خود حق ندارند روزه بگيرند. ‌

خيلي عجيب است وقتي كه از زبان بازيكني در ليگ برتر مي‌شنوي كه مربي‌اش به او اجازه روزه گرفتن نمي‌دهد: ‌« مربي سر جلسه تمرين به ما مي‌گويد كه جلوي چشمش آب بخوريم تا مطمئن شود كه روزه نيستيم. ‌ما خودمان مي‌خواهيم روزه بگيريم ولي به ما اجازه نمي‌دهند. » اين بازيكن از فاش كردن نام مربي خود امتناع مي‌كند، ‌‌اما حرف عجيب تري مي‌زند: ‌« اين همه بازيكن در ليگ برتر، ‌برويد از يك نفر ديگر بپرسيد! اين ماجرا فقط متعلق به تيم ما نيست، ‌در اغلب تيم‌ها روزه گرفتن ممنوع است!»