خرید بازی کامپیوتر ژاک روگ تا 2013 در IOC می‏ماند

ژاک روگ تصميم دارد تا بعد از اتمام رياست خود در کميته بين المللي المپيک در سال 2013 به طور کامل از اين کميته کناره گيري و تنها به عنوان رئيس افتخاري اکتفا نمايد.

به گزارش ايسنا، ژاک روگ رئيس کميته بين المللي المپيک تصميم دارد تا در سال 2013 و بعد از پايان دوره دوم رياست خود بازنشسته شود. وي که در سال 2001 به اين سمت منصوب شد، در نشست کميته بين المللي المپيک که در کپنهاگ برگزار مي شود خواستار انتخاب براي دوره دوم رياست خود مي باشد. اين دوره به مدت 4 سال است و براي دوره سوم نمي تواند کانديدا شود.

بر اساس اين گزارش، وي تصميم ندارد پس از پايان دوره رياست خود به عنوان يک عضو کميته بين المللي المپيک فعاليت كند. به همين دليل مايل است در صورت موافقت اعضاء به عنوان رئيس افتخاري منصوب شود.

روگ در دور اول به مدت 8 سال سکان کميته بين المللي المپيک را در دست داشت.