خرید بازی کامپیوتر دوچرخه سوار دوپينگي مدارك داد

ستاد مبارزه با دوپينگ صدور راي در خصوص دوچرخه سوار دوپينگي را به پس از بررسي مدارك ارائه شده از سوي وي موكول كرد.

به گزارش فارس، صبح امروز جلسه بازبيني اوليه ستاد مبارزه با دوپينگ در خصوص ركابزن خاطي برگزار شد.

اصغر خالقي (دبير) به عنوان نماينده فدراسيون دوچرخه سواري در اين نشست حاضر شد.

در پايان اين نشست قرار شد تا از سوي ورزشكار خاطي مداركي مبني بر عدم دوپينگ به اين ستاد ارائه شود.

معمولا ستاد مبارزه به دوپينگ بعد از بازبيني اوليه در صورتي كه ورزشكار خاطي مداركي ارائه دهد زمان صدور راي تا بررسي اين اسناد به تاخير خواهد افتاد، در غير اين صورت هفته بعد از نشست بازبيني اوليه ستاد راي خود را صادر مي‌كند.